Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

rybq
1367 21e8 420
rybq
4843 9266 420
Reposted fromdailylife dailylife viachrzrzrz chrzrzrz
rybq

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing vianoticeme noticeme

February 20 2017

rybq
8046 14ef 420
Reposted fromkarahippie karahippie viacorazblizej corazblizej
rybq

Może niektórzy ludzie pojawiają się po to, by wyleczyć nas z innych ludzi...

 - CrazyAnt's soup

February 19 2017

rybq
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium viaaem7 aem7
rybq
2897 92d1 420
rybq
Mieć go przy sobie.. Dotykać go.. Patrzeć, jak się uśmiecha.. Słyszeć te słowa. Mogłam przejść przez każde piekło pod warunkiem, że po męczącym dniu znajdę się tuż przy nim.
— Sylvia June Day
Reposted fromthesmajl thesmajl vialovely-wildness lovely-wildness

February 18 2017

rybq
Wspom­nienia og­rze­wają człowieka od środ­ka. Ale jed­nocześnie siekają go gwałtow­nie na kawałki.
— Haruki Murakami
rybq
"Understand me. I’m not like an ordinary world. I have my madness, I live in another dimension and I do not have time for things that have no soul." 
— Charles Bukowski
rybq
4956 0560 420
Reposted fromdailylife dailylife viakrainakredek krainakredek
rybq
rybq

Nie szukaj zrozumienia, nikt nie chodzi w Twoich butach.

Reposted fromorchis orchis viasleepingsickness sleepingsickness
rybq
Mówisz, że przeceniamy emocje, ale to nieprawda. Emocje to jedyne, co mamy.
— "Młodość", Paolo Sorrentino (2015)
Reposted from1923 1923 viasleepingsickness sleepingsickness
rybq
Zawsze, gdy czujesz, że robisz coś wbrew sobie – odpuść.
— dokładnie, nic wbrew sobie
Reposted frombretti bretti viasleepingsickness sleepingsickness
rybq
6065 2436 420
Reposted fromlaters laters viasleepingsickness sleepingsickness
rybq
rybq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl