Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

rybq
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
rybq

June 05 2017

rybq
8591 1115 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaMonasi Monasi
rybq
No matter how careful you are, there’s going to be the sense you missed something, the collapsed feeling under your skin that you didn’t experience it all. There’s that fallen heart feeling that you rushed right through the moments where you should’ve been paying attention.
Well, get used to that feeling. That’s how your whole life will feel some day.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
2383 ef8a 420

depressionarmy:

When I am silent,

I have thunder hidden inside.

Reposted fromnosmile nosmile viaMonasi Monasi
Fall in love with somebody who will never let you go to sleep wondering if you still matter.
— Unknown (via deeplifequotes)

May 26 2017

rybq
Patrzę na Ciebie i czuję do Ciebie niechęć. I sentyment do tego, co kiedyś było między nami. 
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty

May 10 2017

9462 2502 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaClary Clary

May 08 2017

May 07 2017

rybq
"A kiedy raz kogoś pokochasz, chyba kochasz go już na zawsze".
— Stephen King

April 29 2017

Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
rybq
nie umiem w ludzi
2567 0f01 420
rybq
6909 b603 420
Reposted frompierdolony pierdolony viakrainakredek krainakredek
rybq
Powiedz, jak ochronić dobre sny
przed jaskrawym światłem dnia?
Jaką siłę trzeba w sobie mieć,
żeby odbić się od dna?
Powiedz, jak pokonać w sobie gniew
i lepszym się stać?
Dokąd iść, gdy nie ma dokąd pójść
i skąd nadzieję brać?

Zamigotał świat tysiącem barw,
tysiąc nowych pytań przywiał wiatr.
Słońce świeci nocą, księżyc za dnia,
coraz więcej ludzi, coraz mniej nas.
Ocal mnie, nim utracę wiarę w sens...
— Varius Manx
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
rybq
6120 4751 420
rybq

Did you say it? 'I love you. I don't ever want to live without you. You changed my life.' Did you say it? Make a plan. Set a goal. Work toward it, but every now and then, look around; Drink it in 'cause this is it. It might all be gone tomorrow."


— Grey, M. s05e24 Grey's Anatomy

April 23 2017

rybq
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.

— Suzanne Collins
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

April 21 2017

rybq
Ostatnio coraz częściej wracasz do mnie myślami. Powinnam już dawno o Tobie zapomnieć. Nie mogę pozwalać Ci na takie nagłe powroty. Niszczysz tym wszystko. Niszczysz to co przez długi i trudny czas układałam sama.

April 20 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl